توجه توجه : ***کافی شاپ هتل دیبا افتتاح شد *** برای مسافرین محترم هتل تخفیف ویژه ای در نظر گرفته شده است.

مجموعه اقامتی هتل دیبا شامل: زیرزمین(کافی شاپ) ،طبقه همکف (پذیرش و رستوران) ، طبقات اول و دوم (اتاق های 1، 2 و3 تخته) وطبقه سوم (یک واحد سوئیت با  ظرفیت 4 تخت و قابل افزایش تا 8 تخت) که در مجموع 2 اتاق یک تخته ،4 اتاق دو تخته، 9 اتاق سه تخته و 1 سوئیت 4 تخته می باشد.

اتاق های هتل دیبا

سه تخته با سرويس ایرانی Double پنجره رو به خیابان

اتاق های هتل دیبا

دو تخته با سرويس ایرانی تخت Singleپنجره رو به نورگیر

اتاق های هتل دیبا

سه تخته با سرویس فرنگی و تخت Single پنجره رو به نورگیر

اتاق های هتل دیبا

سه تخته با سرویس فرنگی و تخت Single پنجره رو به نورگیر

اتاق های هتل دیبا

سه تخته با سرويس ایرانی Double پنجره رو به نورگیر

اتاق های هتل دیبا

سه تخته با سرويس ایرانی Double پنجره رو به کوچه

اتاق های هتل دیبا

سه تخته با سرويس ایرانی Double پنجره رو به کوچه

اتاق های هتل دیبا

یک تخته با سرويس ایرانی  Single پنجره رو به خیابان

اتاق های هتل دیبا

یک تخته با سرويس ایرانی  Single پنجره رو به نورگیر

اتاق های هتل دیبا

دو تخته با سرويس ایرانی تخت Singleپنجره رو به نورگیر

اتاق های هتل دیبا

دو تخته با سرويس فرنگی تخت Singleپنجره رو به نورگیر

اتاق های هتل دیبا

سه تخته با سرویس فرنگی و تخت Single پنجره رو به نورگیر

اتاق های هتل دیبا

دو تخته با سرويس ایرانی تخت Singleپنجره رو به کوچه

اتاق های هتل دیبا

سه تخته با سرويس ایرانی Double پنجره رو به کوچه

اتاق های هتل دیبا

سه تخته با سرويس ایرانی  Single  پنجره رو به کوچه

اتاق های هتل دیبا

چهار تخته با سرويس ایرانی یک تخت Doubleودو تخت Single   پنجره رو به خیابان